position

1 Position

Assistant Terminal Manager ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการรับจ่าย สินค้าเคมีภัณฑ์ ทั้งทางรถบรรทุก และทางเรือ การรับจ่ายสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ และ ISO Tank ของเคมีภัณฑ์ ทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความปลอดภัยและถูกต้องตามข้อกำหนดของเคมีภัณฑ์แต่ละชนิด
 2. ควบคุมการผสมสินค้า การบรรจุลงถัง ของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและตามมาตรฐาน
 3. ให้ความรู้แก่พนักงาน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุม วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI)
 4. ดูแลจัดการในบริเวณลานถังเก็บเคมีภัณฑ์ (Tank Farm) และคลังสินค้าเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีจำนวนเพียงพอ และปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และตามมาตรฐานขององค์กรที่กำหนดไว้
 5. ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการในคลังสินค้า เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา ความสูญเสีย ความผิดพลาดในกระบวนการให้ลดลงมากที่สุด
 6. ร่วมรับผิดชอบดำเนินการระบบมาตรฐานทุกระบบ ทั้ง ด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านพลังงาน เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งโดยกฎหมายและเป้าหมายขององค์กร
 7. ควบคุม บังคับบัญชา พนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานบรรลุผลตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ ทั้งด้านความประพฤติและประสิทธิผลของงานตามตำแหน่งรับผิดชอบ
 8. รับผิดชอบดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้เป็นระเบียบปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน
 9. บริหารจัดการงานโลจิสติกส์ และหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที่

 

1. คุณสมบัติพื้นฐาน:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี, เครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัดและระบบควบคุม, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หรือโรงงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

 

2. ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานโครงการณ์

 

3. คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม :

 • มีความรู้ทางด้านเคมีภัณฑ์
 • มีทักษะการคำนวณพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะการบังคับบัญชา ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการประสานงาน มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานด้าน HSSE
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, Visio ,Auto CAD ,Solid Work
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 1. มีประสบการณ์การทำงานโครงการณ์ด้านปิโตรเคมี หรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี หรือปิโตรเลียม
 2. มีประสบการณ์การทำงานในคลังน้ำมันและเคมีภัณฑ์, ระบบขนถ่ายของเหลว, การรับการจัดเก็บ, การกรอก, กระบวนการผสม, การจ่ายน้ำมันสารเคมีและสินค้าอื่นๆ
 3. เป็นผู้ที่มีสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปิโตรเคมี รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา รู้จักเทคนิคการคิดเชิงป้องกันปัญหาและการบริหารจัดการความปลอดภัย
 4. เป็นผู้ใฝ่รู้ และหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ชอบการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง เป็นผู้ยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 5. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทั้งการผลิต จัดเก็บ และการจัดส่งสินค้า
 6. เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกของผู้ให้บริการสูง รักและชอบการให้บริการ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด คลังสินค้า T86 ซ.สุขสวัสดิ์ 86 จ.สมุทรปราการ

วัน-เวลาปฎิบัติงาน: ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์(เว้นเสาร์) เข้างาน 7.30 - 16.30 น.

เงินเดือน: ตามตกลงapplication form