position

1 Position

Senior Process Engineer/วิศวกรสายการผลิตอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·         ควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดในระบบคุณภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

·         ควบคุมการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถังบรรจุให้ได้จำนวนตามที่กำหนด ปิดฉลากอย่างถูกต้อง ปิดฝาถังและผนึกครอบฝาถังอย่างแน่นหนารัดกุม

·         ควบคุมดูแลถังเก็บผลิตภัณฑ์และบริเวณลานถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งานตลอดเวลา

·         ควบคุมจัดการการรับจ่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ให้ถูกต้องตามหลักของความปลอดภัย ไม่เกิดการรั่วไหล รวมทั้งการควบคุมปริมาณไม่ให้เกิดการสูญหาย จากการปฏิบัติงานเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

·         ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา

·         ตรวจสอบควบคุมรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

·         ควบคุมดูแลให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติการปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดและตกลงร่วมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดและตามมาตรฐานความปลอดภัยในทุกส่วนงาน

·         ควบคุมการทำบันทึกรายการบรรจุ และรายการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์รายวัน รวมทั้งปริมาณการรับ-จ่ายภาชนะบรรจุทั้งหมดทุกประเภท ลงในระบบควบคุมทุกระบบที่กำหนดไว้

·         ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายบัญชี รวมทั้งลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทั้งโดยปกติและเป็นกรณีพิเศษ

·         ศึกษาทำความเข้าใจในข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และนำไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

·         มีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับการปฏิงาน ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้น

·         ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

คุณสมบัติ

·         เพศชาย อายุ 29-35 ปี

·         จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานเคมีภัณฑ์ หรือโรงงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

·         สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

·         มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

·         มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน HSSE

·         มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·         สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

application form