news & activities

APC-held-Fleet-Seminar-2017-APC-Smart-Driver
09.10.2017

APC held Fleet Seminar 2017 “APC Smart Driver”

เมือวันเสาร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท APC ได้จัดงาน Fleet Seminar 2017 “APC Smart Driver” ขึ้น ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคลังของ APC และฟลีทรถต่างๆ ได้แก่ B-Trans International, SML Interprise , Maximize Logistics และ Eastern Logistics ระดมความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน ทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการขนส่งสินค้า