news & activities

โครงการ-share-ความรู้-Finance-for-non-Finance-และ-Office-syndrome
21.08.2020

โครงการ share ความรู้ Finance for non Finance และ Office syndrome

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงินร่วมจัดอบรม Finance for non Finance โดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมแล้ว 3 ครัั้งเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงินให้แก่พนักงานได้นำไปปรับใช้ในงานแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อแชร์ความรู้ในด้าน Office syndrome จาก real case ของคุณชวิน บุญเพ็ชร เพื่อเป็นความรู้ให้กับพนักงานให้ห่างไกลโรค Office syndrome