news & activities

อบรมหลักสูตร-ดับเพลิงขั้นต้น-และการอพยพหนีไฟประจำปี-2562
29.11.2019

อบรมหลักสูตร " ดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร " การอพยพหนีไฟประจำปี 2562" ณ คลังสินค้า ATT คลังสินค้าT86 และคลังสินค้า MNT เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับแผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขอขอบคุณวิทยากรจากกฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจ.ชลบุรี เทศบาลเหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม และเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ ที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และร่วมฝึกซ้อมสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะ