news & activities

APC-held-In-house-Training
17.01.2019

APC held In-house Training “ Human Management For Leader ”

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ได้จัดอบรม In House Training ภายในองค์กรให้กับพนักงานระดับผู้จัดการในหัวข้อ "วิชาคนสำหรับผู้นำ" โดยได้รับเกียรติจาก อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง ซึ่งทุกคนได้รับความรู้และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับองค์กรต่อไป