news & activities

APC-Held-In-house-Training
06.12.2018

APC Held In-house Training “Fire Safety” @ T86 & ATT wearhouse.

เมื่อวันที่ 1 และ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ปฏิบัติตามกฏกระทรวงในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้สถานที่อบรมคืออาคารคลังสินค้าสุขสวัสดิ์ 86 และ อมตะนครตามลำดับ เป็นสถานที่ซ้อมและฝึกอบรม