news & activities

APC-Receives-Award-Gold-level-On-Safety-Thailand-To-Safety-Culture
23.03.2018

APC Receives Award (Gold level) On “Safety Thailand To Safety Culture”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง "โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย" พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ " ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี " ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี