position

1 Position

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ (HSE Officer)

สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังแม่น้ำ MNT (สุขสวัสดิ์ 45 สมุทรปราการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านการควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในคลังสินค้า และความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางรถบรรทุก ทั้งประเภทที่บรรจุภาชนะและไม่บรรจุภาชนะที่ขนส่งด้วยถังติดตรึงกับรถบรรทุก ซึ่งบริหารการจัดส่งโดยผู้รับเหมาช่วง 
 2. ควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติการ (Operator Staff) ภายในคลังสินค้า T86 ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุ 
 3. ให้การอบรมและสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วงทั้งด้านการปฏิบัติการและด้านการขนส่ง 
 4. บริหาร ควบคุม กำหนดมาตรการทางด้านสุขภาพอนามัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 5. บริหารจัดการงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 6. เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในทุกระบบที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำขึ้น 
 7. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน 
 8. วิเคราะห์ผลทางสถิติและประเมินประสิทธิผลการบริการหารจัดการ ในด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี
 4. มีความรู้หรือเคยปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านเคมีภัณฑ์หรือสินค้าอันตราย 
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 6. มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 7. พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่ที่บริษัทกำหนด 
 8. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ 
 9. มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการควบคุมมลภาวะ การจัดการขยะมีพิษ 
 10. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานงาน ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 11. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 12. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 13. สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
application form