position

1 Position

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ HSE Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านการควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในคลังสินค้า และความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางรถบรรทุก ทั้งประเภทที่บรรจุภาชนะและไม่บรรจุภาชนะที่ขนส่งด้วยถังติดตรึงกับรถบรรทุก ซึ่งบริหารการจัดส่งโดยผู้รับเหมาช่วง 

2.      ควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติการ (Operator Staff) ภายในคลังสินค้า T86 ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุ 

3.      ให้การอบรมและสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วงทั้งด้านการปฏิบัติการและด้านการขนส่ง 

4.      บริหาร ควบคุม กำหนดมาตรการทางด้านสุขภาพอนามัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.      บริหารจัดการงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

6.      เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในทุกระบบที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำขึ้น 

7.      เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน 

8.      วิเคราะห์ผลทางสถิติและประเมินประสิทธิผลการบริการหารจัดการ ในด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 

คุณสมบัติ

 

1.      เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี

2.      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.      มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี

4.      มีความรู้หรือเคยปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านเคมีภัณฑ์หรือสินค้าอันตราย 

5.      มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

6.      มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

7.      พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่ที่บริษัทกำหนด 

8.      มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ 

9.      มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการควบคุมมลภาวะ การจัดการขยะมีพิษ 

10.  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานงาน ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

11.  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

12.  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13.  สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

application form