news & activities

PR-News-โครงการดูแลใจเพราะ-I-Love-you
10.05.2022

PR News : โครงการดูแลใจเพราะ I Love you

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ได้จัดอบรมโครงการ "ดูแลใจพราะ I Love you"
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ด้านการบริหารอารมณ์และด้านจิตใจ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมนารมย์
ให้การอบรมในครั้งนี้